มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รัฐจะสนับสนุนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน แก่ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้ โดยผู้มีสิทธิจะได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
(3) เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
(4) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
(5) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(6) มีบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินใดก็ได้ หรือมีบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(7) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เว็บเราไม่ทิ้งกัน เยียวยา Covid-19 1. คลิก ปุ่มสีน้ำเงิน”ลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้ 2. ในหน้าข้อความตกลงยินยอม อ่านทำความเข้าใจและติ๊กเครื่องหมายถูกที่ ตกลงและยอมรับตามเงื่อนไข จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน 1. ชื่อภาษาไทย *  นามสกุลภาษาไทย * 2. วัน เดือน ปีเกิด * 3. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน * 4. รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน * 5. รายได้ต่อเดือน * 6. หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ 7. อีเมล์ (ถ้ามี) 8. Line ID (ถ้ามี) 9. ช่องทางที่ท่านประสงค์รับเงิน *

10. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ *       รหัสไปรษณีย์ *       ตำบล/แขวง * อำเภอ/เขต * จังหวัด * 11. อาชีพ/ตำแหน่ง * 12. ระยะเวลาประกอบอาชีพ/ตำแหน่ง * กี่ปี กี่เดือน 13. ท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ *

มีนายจ้างต้องกรอก

กรณีไม่มีนายจ้าง (ประกอบอาชีพอิสระ)

เฃ่น ค้าขาย – อาหาร/เครื่องดื่ม
หลังจากนั้น ติ๊กถูกที่ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอม พร้อมใส่อักษรสุ่มที่อยู่ในภาพ จากนั้นรอรับ sms ที่จะส่งข้อความเข้าเบอร์มือถือที่ลงทะเบียน กรอกรหัส 6 หลัก ขั้นตอนสุดท้ายจะได้รับ ข้อความว่า ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว และรอการแจ้งการยืนยันผล ทาง sms และ Email ที่ลงทะเบียนไว้