fbpx
หน้าแรกbeginnerวิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เว็บเราไม่ทิ้งกัน เยียวยา Covid-19

วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เว็บเราไม่ทิ้งกัน เยียวยา Covid-19

Author

Date

Category

มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รัฐจะสนับสนุนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน แก่ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้ โดยผู้มีสิทธิจะได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
(3) เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
(4) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
(5) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(6) มีบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินใดก็ได้ หรือมีบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(7) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เว็บเราไม่ทิ้งกัน เยียวยา Covid-19 1. คลิก ปุ่มสีน้ำเงิน”ลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้ 2. ในหน้าข้อความตกลงยินยอม อ่านทำความเข้าใจและติ๊กเครื่องหมายถูกที่ ตกลงและยอมรับตามเงื่อนไข จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน 1. ชื่อภาษาไทย *  นามสกุลภาษาไทย * 2. วัน เดือน ปีเกิด * 3. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน * 4. รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน * 5. รายได้ต่อเดือน * 6. หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ 7. อีเมล์ (ถ้ามี) 8. Line ID (ถ้ามี) 9. ช่องทางที่ท่านประสงค์รับเงิน *

10. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ *       รหัสไปรษณีย์ *       ตำบล/แขวง * อำเภอ/เขต * จังหวัด * 11. อาชีพ/ตำแหน่ง * 12. ระยะเวลาประกอบอาชีพ/ตำแหน่ง * กี่ปี กี่เดือน 13. ท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ *

มีนายจ้างต้องกรอก

กรณีไม่มีนายจ้าง (ประกอบอาชีพอิสระ)

เฃ่น ค้าขาย – อาหาร/เครื่องดื่ม
หลังจากนั้น ติ๊กถูกที่ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอม พร้อมใส่อักษรสุ่มที่อยู่ในภาพ จากนั้นรอรับ sms ที่จะส่งข้อความเข้าเบอร์มือถือที่ลงทะเบียน กรอกรหัส 6 หลัก ขั้นตอนสุดท้ายจะได้รับ ข้อความว่า ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว และรอการแจ้งการยืนยันผล ทาง sms และ Email ที่ลงทะเบียนไว้

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments