fbpx
หน้าแรกBloggerขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับร้านค้าที่เปิดใช้งาน Rabbit LINE Pay

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับร้านค้าที่เปิดใช้งาน Rabbit LINE Pay

Author

Date

Category

สำหรับร้านค้า MyShop ที่เปิดใช้งาน Rabbit LINE Pay และยังไม่เคยส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาก่อน สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อความรวดเร็วในการได้รับเงินโอนเข้าบัญชี โดยเตรียมเอกสารดังนี้

   1. สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของร้านค้า
   2. ภาพ Selfie เจ้าของร้านค้าขณะถือบัตรประชาชน
   3. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
   4. ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน (ถ้ามี)

* อย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้องในเอกสาร *

(ร้านค้าสามารถวางบัตรประชาชนตัวจริง โดยวางบัตรประชาชนบนกระดาษเปล่าและเซ็นเอกสารหรือสามารถเซ็นแบบดิจิตอล)

หมายเหตุ: ชื่อ-นามสกุลของเอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน

ร้านค้าสามารถส่งสำเนาเอกสารพร้อมแจ้งข้อมูลร้านค้าดังต่อไปนี้ เพื่อให้เจ้าหน้านี้ดำเนินการยืนยันตัวตนบัญชี โดยส่งอีเมลไปที่ dl_screen_th@linecorp.com

หัวข้ออีเมล [ส่งเอกสารยืนยันตัวตนร้านค้า] ชื่อร้านค้า เช่น [ส่งเอกสารยืนยันตัวตนร้านค้า] ร้านเอบีซี

ระบุข้อมูลร้านค้า

   1. ชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งาน:
   2. เลขบัตรประชาชน:
   3. LINE OA name:
   4. Merchant ID*:

พร้อมเอกสารข้างต้น

*สามารถดู Merchant Id ของร้านได้ที่ >> เมนู ‘ตั้งค่าร้านค้า’ เลือก ‘ตั้งค่าช่องทางชําระเงิน’ (Merchant ID จะขึ้นต้นด้วย LCI_ หรือ LCC_)

หมายเหตุ

   1. สําเนาเอกสารต้องชัดเจน ไม่ดํามืด เป็นเงา จนไม่สามารถอ่านหรือตรวจสอบได้
   2. สําเนาจะต้องมีการเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง โดยเซ็นด้วยปากกาหมึกธรรมดาเส้นปกติ (หลีกเลี่ยงการใช้ปากกาเส้นหนาทึบ) โดยไม่ทับตัวเลขหรือตัวหนังสือ
   3. ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)​

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงาน Rabbit LINE Pay ได้ทางอีเมล dl_screen_th@linecorp.com

สำหรับการสมัครแบบนิติบุคคล และยืนยันตัวตนสำหรับนิติบุคคล มีเอกสารที่ต้องเตรียมในการยืนยันตัวตน ดังนี้

   1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์ โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
   2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)
   3. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป) **กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) และ ใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ**
   4. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
   5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 05)
   6. สำเนาบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (ในนามบริษัท)
   7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

**เอกสารทุกฉบับต้องลงนาม + ตามประทับ ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัทฯ**

 

 

 

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

Fanpage : Aj Link

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments