Basic 3D Printing เรียนรู้เทคโนโลยี 3 มิติพื้นฐาน

274
Basic 101 3D Printing :
Autodesk Fusion 360

เรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ พื้นฐาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Evenpop